New Materials: Chinese, Japanese and Korean

 1. Iwate Ika Daigaku shigaku zasshi [electronic resource]
 2. Hebei ke ji da xue xue bao [electronic resource]
 3. Zhongguo hai yang fa xue ping lun [electronic resource] = China oceans law review
 4. Y?ngnam ?idae haksulji [electronic resource]
 5. Tu shu guan xue kan [electronic resource]
 6. Tangnyoby?ng [electronic resource] = The journal of Korean Diabetes Association
 7. Taehan ?isa Hy?phoe chi [electronic resource] = Journal of the Korean Medical Association
 8. Taehan T?ongj?ng Hakhoe chi [electronic resource] = The journal of the Korean Pain Society
 9. Taehan S?lgwanj?l Hakhoe chi [electronic resource] = Journal of Korean Knee Society
 10. Taehan Soa Naebunbi Hakhoe chi [electronic resource] = Journal of Korean Society of Pediatric Endocrinology
 11. Taehan Sinsaenga Hakhoe chi [electronic resource] = Journal of the Korean Society of Neonatology
 12. Taehan Sepo Py?ngni Hakhoe chi [electronic resource] = The Korean journal of cytopathology
 13. Taehan Sanbuinkwa Hakhoe chapchi [electronic resource] = Korean journal of obstetrics and gynecology
 14. Taehan Ryumat'is? Hakhoe chi [electronic resource] = The journal of the Korean Rheumatism Association
 15. Taehan Pangsas?n Chongyang Hakhoe chi [electronic resource] = The journal of the Korean Society for Therapeutic Radiology and Oncology
 16. Taehan Nams?ng Kwahakhoe chi [electronic resource] = Journal of Korean Andrological Society
 17. Taehan Naebunbi Hakhoe chi [electronic resource] = Journal of Korean Society of Endocrinology
 18. Taehan Isik Hakhoe chi [electronic resource] = The journal of the Korean Transplantation Society
 19. Taehan Imsang Misaengmul Hakhoe chi [electronic resource] = Korean journal of clinical microbiology
 20. Taehan Chikwa Poch'ol Hakhoe chi [electronic resource]
 21. Taehan Chagi Kongmy?ng ?ikwa Hakhoe chi [electronic resource] = Journal of the Korean Society of Magnetic Resonance in Medicine
 22. Soa Aller?gi mit Hoh?pgi Hakhoe chi [electronic resource] = Pediatric allergy and respiratory disease
 23. Sin'gy?ng ch?ngsin ?ihak [electronic resource] : Taehan Sin'gy?ng Ch?ngsin ?ihakhoe chi
 24. Shi da xue bao [electronic resource]
 25. Shi da xue bao. Jiao yu lei [electronic resource]
 26. Puin chongyang [electronic resource]
 27. Noinpy?ng [electronic resource] = Journal of the Korean Geriatrics Society
 28. Mei Zhong fa lü ping lun [electronic resource] / zhu ban, Meiguo Mei Zhong qi ye jia xie hui = US-China law review / sponsored by USA-China Entrepreneur Associates
 29. Korean journal of obstetrics & gynecology [electronic resource]
 30. The Korean journal of obesity [electronic resource]
 31. The Korean journal of medicine [electronic resource]
 32. The Korean journal of gastroenterology [electronic resource] = Taehan Sohwagi Hakhoe chi
 33. Ke cheng yan jiu [electronic resource]
 34. Journal of the Korean Society of Pediatric Nephrology [electronic resource]
 35. Journal of rheumatic diseases [electronic resource]
 36. Journal of nutrition and health [electronic resource]
 37. Journal of minimally invasive surgery [electronic resource]
 38. Journal of lung cancer [electronic resource]
 39. Journal of Korean Society of Spine Surgery [electronic resource]
 40. Journal of Korean Neurotraumatology Society [electronic resource]
 41. Journal of Korean Continence Society [electronic resource]
 42. Journal of Korean Academy of Nursing [electronic resource]
 43. Journal of Korean Academy of Child Health Nursing [electronic resource]
 44. Journal of genetic medicine [electronic resource]
 45. Jie fang jun yi xue za zhi [electronic resource]
 46. Hanyang medical reviews [electronic resource]
 47. Han'guk Yubangam Hakhoe chi [electronic resource] = Journal of Korean Breast Cancer Society
 48. Han'guk Y?ngyang Hakhoe chi [electronic resource]
 49. Guo ji yan ke za zhi [electronic resource]
 50. Ewha medical journal [electronic resource]
 51. Dian zi yu xin xi xue bao [electronic resource] = Journal of electronics & information technology / Zhongguo ke xue yuan dian zi xue yan jiu suo, Guo jia zi ran ke xue ji jin wei yuan hui xin xi ke xue bu zhu ban
 52. Dementia and neurocognitive disorders [electronic resource]
 53. Taehan Ankwa Hakhoe chapchi [electronic resource]
 54. Child health nursing research [electronic resource]
 55. Ch'ejil Illyu Hakhoe chi [electronic resource] = The Korean journal of physical anthropology
 56. Annals of clinical microbiology [electronic resource]
 57. Allergy asthma & respiratory disease [electronic resource]
 58. Gu ling jie shao nian sha ren shi jian = A brighter summer day / Yang Dechang dian ying zhi zuo ; Zhan Hongzhi, Yu Weiyan, Yang Dechang ; bian ju, Yang Dechang, Yan Hongya, Yang Shunqing, Lai Mingtang ; dao yan, Yang Dechang = Janus Films ; a film by Edward Yang ; produced by Yu Wei-Yen, Jan Hung-Tze, and Edward Yang ; script and dialogue by Edward Yang, Yan Hong-Ya, Alex Yang, Lai Ming-Tang ; directed by Edward Yang
 59. Jiao yu yan jiu ji kan [electronic resource]
 60. K?bunshi rombun sh? [electronic resource]
 61. Keizai kagaku ronky? [electronic resource]
 62. Zi xun shang ye [electronic resource]
 63. Hokubei h?chi [electronic resource]
 64. Jinrui idengaku zasshi [electronic resource]. Japanese journal of human genetics
 65. Jing ji lun wen [electronic resource]
 66. Sarukoid?shisu, nikugashusei shikkan [electronic resource] : Nihon Sarukoid?shisu, Nikugashusei Shikkan Gakkai zasshi = The Japanese journal of sarcoidosis and other granulomatous disorders
 67. Nihon Heikatsukin Gakkai zasshi [electronic resource]
 68. K?bunshi kagaku [electronic resource]
 69. Keizaigakushi kenky? [electronic resource]
 70. Kakuy?g? kenky? [electronic resource]
 71. Fen xi hua xue [electronic resource]
 72. Nippon Ika Daigaku zasshi [electronic resource] = The Journal of Nippon Medical School
 73. Shishitsu eiy?gaku [electronic resource] = Journal of lipid nutrition
 74. Reichorui kenkyu [electronic resource] = Primate research
 75. Nihon Rinsh? Geka Gakkai zasshi [electronic resource] = journal of Japan Surgical Association
 76. Nihon Enerug? Gakkai shi [electronic resource] = Journal of the Japan Institute of Energy
 77. P?sonariti kenky? [electronic resource]
 78. Nihon Shish?by? Gakkai kaishi [electronic resource]
 79. Zhi wu xue bao [electronic resource] = Acta botanica sinica / Zhongguo zhi wu xue hui bian ji
 80. Zhongguo yu wen jiao shi xue hui xue bao = Journal of the Chinese Language Teachers Association